Eisoes wedi dechrau arni?

Rhestr Termau

Rydym yn defnyddio llawer o dermau y gallech fod yn ansicr o'u hystyr. Gallwch ddysgu amdanynt yma!

Hero

Rhestr Termau

Cwmni Cydweithredol

Cwmni efo aelodau sy'n gwneud penderfyniadau efo ei gilydd

Cyd-Gynhyrchu

Proses lle mae pobl proffesiynol a dinasyddion yn creu gwasanaeth newydd efo ei gilydd

Tendr

Cais ffurfiol i gynnig am waith yn y sector cyhoeddus

Menter Gymdeithasol

Busnes sy'n defnyddio ei holl broffid i helpu'r gymuned

Consortiwm

Grŵp o gwmnïau sy'n gweithio efo ei gilydd i gynnig am dendr

Gwerth Cymdeithasol

Mae'n bwysig bod cwmnïau sy'n ennill cytundebau cyhoeddus yn darparu budd-daliadau cymdeithasol i'r gymuned

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol

Mae 'na 7 ohonyn nhw ledled Cymru. Eu pwrpas ydi gwella gofal a gwasanaethau cymorth a helpu efo integreiddio Gofal Cymdeithasol a iechyd

Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Cyngor Cymdeithas Wirfoddol Cymru (WCVA). Rhwydwaith o sefydliadau ledled Cymru sy'n helpu pobl i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned

Taliadau Uniongyrchol

Arian ar gyfer bobl efo anghenion a gofalwyr i dalu am y cefnogaeth mae nhw angen

Gweledigaeth

Datganiad cwmni i ddisgrifio'r newid mae nhw eisiau gweld yn y dyfodol

Cenhadaeth

Brawddeg i ddisgrifio gwaith y cwmni

Strategaeth

Penderfyniad am y ffordd gorau i gyrraedd amcanion

Egwyddorion SMART

Ynglŷn eich amcanion: Penodol, Mesuradwyedd, Cyraeddadwy, Realistig, Amserol

Cynllun

Penderfyniadau am sut i wneud rhywbeth yn y dyfodol

Dadansoddi

Edrych yn agos ar rywbeth er mwyn cael dealltwriaeth gwell

Cyfansoddiad

Dogfen sy'n darparu rheolau'r cwmni

Anghorfforedig

Grŵp heb gofrestru fel sefydliad corfforedig

Corfforedig

Grŵp sydd wedi cofrestru fel sefydliad corfforedig

Tŷ’r Cwmnïau

Sefydliad yn y Deyrnas Unedig sy'n cofrestru cwmnïau

Y Comisiwn Elusennau

Sefydliad yn Lloegr a Chymru sy'n cofrestru cwmnïau

Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Rheolydd dros faterion ariannol a rhai mentrau cydweithredol

Cwmni Cyfyngedig Drwy Warrant

Math o gwmni heb gyfalaf cyfrannau. Mae nhw’n cael eu cofrestru gyda Tŷ’r Cwmnïau

Cwmni Buddiant Cymunedol

Menter gymdeithasol sy'n rhannu ei eiddo efo cwmnïau tebyg os ydi’r busnes yn mynd i'r wal

Elusen

Sefydliad sy'n cynnig help ac yn codi arian ar gyfer achosion da

Cymdeithas Gydweithredol

Math o fenter gydweithredol sydd wedi cael ei chofrestru dan y Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014

Cymdeithas Budd Cymunedol

Math o fenter gydweithredol sydd wedi cael ei chofrestru dan y Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014

Pwrpas Elusennol

Mae 'na 13 math o weithgaredd i ddisgrifio gwaith yr elusennau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cyfarfod unwaith y flwyddyn ar gyfer aelodau'r cwmni i gyd

Erthyglau Cymdeithasu

Enw'r ddogfen sy'n darparu rheolau'r cwmni os ydi’r cwmni wedi cofrestru gyda Tŷ’r Cwmnïau

Pwyllgor

Pobl sy'n gwneud penderfyniadau ar ran yr aelodau i gyd

Cworwm

Y nifer o bobl sydd angen i fod yn bresennol i wneud penderfyniadau