Eisoes wedi dechrau arni?

Friends United Together

Mae Cyd-gynhyrchu yn gwneud bywyd yn well i bobl sy’n defnyddio Taliadau Uniongyrchol

Hero

Mae Cyd-gynhyrchu yn gwneud bywyd yn well i bobl sy’n defnyddio Taliadau Uniongyrchol – ac rydym ni’n GWIRIONI ar gydweithredu!

Yn 2018, cyhoeddodd awdurdod lleol Abertawe newidiadau yn y broses gomisiynu a thendro ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth. Mae hyn bellach yn golygu bod pobl mewn perygl o golli’r darparwr a’r gofalwr y maen nhw wedi meithrin perthynas â nhw. Yr opsiwn arall yw cofrestru ar gyfer Taliadau Uniongyrchol, a fydd yn rhoi’r dewis iddyn nhw benderfynu gan bwy maen nhw am brynu eu gofal a’u cymorth; naill ai gan asiantaeth neu ddod yn gyflogwr eu hunain.

Derbyniodd Cydweithredu i Ofalu ymholiad gan y ‘Consortiwm Bywydau Cymunedol’ ar ran grŵp o bump o bobl yr oedd y newidiadau hyn yn effeithio arnyn nhw. Yn ysbryd cyd-gynhyrchu, roedd y Consortiwm Bywydau Cymunedol, sef y darparwr gwasanaeth sy’n cefnogi’r grŵp i fyw’n annibynnol ar hyn o bryd, am rannu syniadau gyda’r ffrindiau am eu hopsiynau yn y dyfodol o ran gwasanaethau gofal a chymorth. Mae wedi’u helpu i ddatblygu eu gallu a’u sgiliau eu hunain i reoli eu dyfodol.


Mae’r pump, sydd ag anableddau dysgu, wedi penderfynu defnyddio Taliadau Uniongyrchol a sefydlu menter gydweithredol annibynnol fechan, er mwyn iddyn nhw allu prynu gwasanaethau cyngor a chymorth eu hunain. Maen nhw wedi penderfynu galw eu menter gydweithredol newydd yn ‘Friends United Together’.

Trwy gydweithio fel menter gydweithredol a chyfuno eu Taliadau Uniongyrchol, gall Friends United Together dreulio mwy o amser gyda’i gilydd, ac fel aelodau o’r fenter, mae ganddyn nhw fwy o lais a rheolaeth dros y math o ofal a chymorth maen nhw’n ei brynu. Hefyd, bydd y fenter gydweithredol yn cyflogi Gweithwyr Cymorth yn uniongyrchol yn y dyfodol!


Mae Friends United Together wedi cyfarfod bob pythefnos â Chynghorydd Cydweithredu i Ofalu, Joanne Bartlett, i gymryd rhan mewn gweithdai a gweithgareddau i ymchwilio i beth mae’n ei olygu i fod yn rhan o fenter gydweithredol. Gan ddilyn esiampl ‘Road to Co-operation’ Cydweithredu i Ofalu, mae Friend United Together yn llywio ei ffordd drwy’r camau i sefydlu menter gydweithredol newydd, gan ddysgu sut i reoli’r fenter, agor cyfrif banc, a deall eu rolau a’u cyfrifoldebau fel aelodau.

Case Study