Eisoes wedi dechrau arni?

Cwtch Together

Cydweithrediaeth o rieni, gofalwyr a gwirfoddolwyr

Hero

Yn 2007, sefydlodd Cydgysylltydd Chwarae Plant Anabl Cyngor Caerdydd gynllun chwarae anabl ar ddydd Sadwrn, sydd bellach wedi’i ddatblygu’n gwmni cydweithredol newydd, ‘Cwtch Together’. Ym mis Ebrill 2018, drwy gysylltiad Cydweithredu i Ofalu â’r Fforwm Cymru Gyfan o rieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu, gofynnwyd i’r gwasanaeth weithio gyda’r rhieni a’r gwirfoddolwyr a oedd yn defnyddio ac yn cefnogi’r gwasanaeth dydd Sadwrn yn rheolaidd. Roedd y rhieni a’r gwirfoddolwyr am gynnal y gwasanaeth yng ngoleuni’r toriadau arfaethedig gan yr awdurdod lleol.

“Mae eu gofynion a’u hawydd am amgylchedd diogel a chynhwysol i blant ag anableddau ac anawsterau dysgu o bob oed, a’u brodyr a’u chwiorydd, yn parhau”

Mae’r cwmni cydweithredol wedi’i leoli yn Grangetown, yng Nghanolfan Gymunedol REACH, ac mae’n darparu amrywiaeth o weithgareddau chwarae meddal, celf a chrefft, cerddoriaeth a deffro’r synhwyrau, a gweithgareddau thematig llawn hwyl. Mae Cwtch Together yn ymwybodol bod rhieni’n aml yn teimlo eu bod wedi’u hynysu o’r gymuned heb y ddarpariaeth hon, a’u bod yn osgoi mynd â’u plant i fannau cyhoeddus rhag ofn i’w hymddygiad gael ei ystyried yn amhriodol neu, yn syml, am fod hynny o bosibl yn rhy anodd iddynt. Mae rhieni wedi dweud eu bod yn aml yn aros gartref gan ei fod yn haws.


“Mae Cwtch Together yn deillio o natur benderfynol a chymhelliant gwirfoddolwyr, rhieni ac aelodau eraill o’r teulu, wedi’u cefnogi gan Fforwm Cymru Gyfan a Chyngor Caerdydd, i ddod o hyd i ateb cydweithredol i gynnal y gwasanaeth a’i ddatblygu ymhellach”

Gan ystyried ‘Llwybr i Gydweithredu’ Cydweithredu i Ofalu, mae aelod-sylfaenwyr Cwtch Together, gyda chymorth gan y Cynghorydd Cwmnïau Cydweithredol, Joanne Bartlett, wedi meithrin eu dealltwriaeth o gwmnïau cydweithredol a’r camau y mae angen iddynt eu cymryd, gan gynnwys nodi aelod-sylfaenwyr, cytuno ar yr hyn y byddant yn ei wneud ac o ble y daw’r cyllid. Ym mis Medi 2018, cytunodd yr aelodau ar gais i’w gyflwyno i’r Comisiwn Elusennau er mwyn cofrestru fel Sefydliad Corfforedig Elusennol – model Cymdeithas. Mae hyn yn golygu bod Cwtch Together yn elusen gydweithredol sy’n gallu tyfu ei haelodaeth, gwneud cais am arian, ystyried sut i greu incwm a cheisio cyrraedd teuluoedd newydd er mwyn iddynt ddefnyddio’r gwasanaeth.

Case Study
Case Study
Case Study