Eisoes wedi dechrau arni?

Gwasanaethau Cyfieithu a Chymorth i Bobl Fyddar Conwy

Gwasanaethau Cyfieithu a Chymorth i Bobl Fyddar Conwy – arwydd da i'r Gymuned o Bobl Fyddar!

Hero

Dychmygwch pe na allwch ddarllen eich post neu siarad â rhywun ar y ffôn? Beth fyddech chi’n ei wneud? At bwy fyddech yn troi i gael cymorth? Mae’r heriau hyn yn achosi straen i bobl fyddar a gall arwain at broblemau difrifol. Dyna ble y mae Gwasanaethau Cyfieithu a Chymorth i Bobl Fyddar Conwy (CDTSS) yn gallu helpu – mae’n fenter gydweithredol sy’n tynnu’r straen oddi ar bobl fyddar gyda chymorth o ddydd i ddydd â chyfathrebu.

“Rwy’n cofio pan wnaeth y gwasanaeth gwreiddiol gau yn 2016… roedd hynny’n rhwystr enfawr i bobl fyddar. Roedd gennyf nifer o lythyrau ac roeddent yn pentyrru… roeddwn yn poeni fy mod yn mynd i gael dirwy”

– Jonathan Lloyd, Aelod o’r Fenter Gydweithredol


Iaith Arwyddion Prydain yw’r unig ffordd y mae rhai pobl fyddar yn cyfathrebu, felly mae gwasanaeth cyfieithu gan ddefnyddio iaith arwyddion yn hanfodol er mwyn deall gwybodaeth a galwadau ffôn. Gwnaeth cau’r gwasanaeth hwn yng Nghonwy achosi i bobl fynd i banig. Felly, daeth grŵp lleol penderfynol o Bobl Fyddar ynghyd i lansio eu gwasanaeth cyfieithu eu hunain, CDTSS. Mae gwasanaeth o’r fath yn hanfodol gan fod ymchwil yn dangos bod gan 40% o bobl fyddar gyflwr iechyd meddwl ac mae gwasanaeth dibynadwy yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’w llesiant.

Cysylltodd y grŵp â Cydweithredu i Ofalu, sef gwasanaeth sy’n helpu pobl i sefydlu mentrau cydweithredol i roi gofal a chymorth yn eu cymunedau. Yn ystod cyfarfodydd cychwynnol CDTSS, trawsnewidiodd y grŵp i fod yn fenter gydweithredol, gyda’r aelodau yn penderfynu gyda’i gilydd ar sut i redeg y gwasanaethau cyfieithu a chymorth. Gweithiodd Cydweithredu i Ofalu ochr yn ochr â’r aelodau, gan ddarparu gwybodaeth a rhoi arweiniad, i droi eu dyheadau yn wirionedd – gan wella bywydau aelodau yn y gymuned.

“Pan fydd rhywun yn cyrraedd, maent yn edrych yn drist ac yn ofnus. Ond unwaith y maent wedi gadael y gwasanaeth cyfieithu, maent yn hapusach o lawer ac yn gwenu” 

– Fiona Duller, Aelod Sefydlu’r Fenter Gydweithredol


Gan ei bod wedi cael ei sefydlu gan Bobl Fyddar sydd â phrofiad uniongyrchol o ba gymorth sydd ei angen, mae menter gydweithredol CDTSS yn fwy na gwasanaeth cyfieithu yn unig. Mae’n mynd gam ymhellach, gan ddarparu pob math o gymorth cyffredinol, gan gynnwys cwestiynau ar sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu gymorth ar faterion preifat. Mae’r fenter gydweithredol wedi creu lle yng Nghonwy lle y mae’r Gymuned o Bobl Byddar yn hyderus y cânt y cymorth sydd ei angen arnynt.

Fel y dywedodd Jonathan…

“Rwy’ mor falch o’r gwasanaeth hwn – mae’n datrys eich problemau i gyd. Rwy’n cysgu’n dda iawn nawr – mae’n wych!”

Case Study
Case Study
Case Study