Eisoes wedi dechrau arni?

Adnoddau Dysgu

Mae ein llyfrgell adnoddau yn llawn adnoddau dysgu cydweithredol, a gall ateb y cwestiynau hynny y gallech fod yn ysu am eu gofyn – os nad yw'n ateb eich cwestiynau, cysylltwch â ni!

Hero

Y Ddeddf, Mentrau Cymdeithasol, a chwmnï au cydweithredol

Hanes y mudiad cydweithredol

Mae gan y mudiad cydweithredol hanes hir ac amrywiol. I ddarganfod mwy am hanes y mudiad, ewch i:

Ewch i'r gwefan
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu nifer o adnoddau ar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru. Cewch hyd i’r rhain ar eu gwefan Hyb Gwybodaeth a Dysgu:

Ewch i'r gwefan
Fideo Co-ops Uk ar beth yw cydweithrediaeth (‘What is a Co-operative’)

Mae Co-ops UK wedi creu animeiddiad byr sy’n esbonio beth yw cydweithrediaeth:

Gwyliwch ar YouTube
Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan

Mae Busnesau Cymdeithasol Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru wedi cynhyrchu canllaw i helpu Busnesau Cymdeithasol ddeall cyfleoedd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru:

Lawrlwytho
Egwyddorion cydweithredol hawdd eu darllen

Fe wnaeth Cwmni Buddiannau Cymunedol Barod ein helpu ni i gynhyrchu Egwyddorion Rhyngwladol Cydweithredu mewn fformat hawdd eu darllen.

Lawrlwytho
Beth yw mentrau cydweithredol?

Mae'r gyfres o bum ffeil ffeithiau hyn, a ddatblygwyd gan Anabledd Cymru a’r Fforwm Cydweithredu Cymdeithasol, yn anelu i'ch helpu gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, gan ganolbwyntio’n benodol ar fentrau cydweithredol dan arweiniad defnyddwyr.

Ewch i'r gwefan
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru: "Beth mae’r ddeddf yn ei olygu i mi?" Fideo’r Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae’r Gofal Cymdeithasol Cymru wedi creu animeiddiad 10 munud o hyd ar beth mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru yn ei olygu i’r bobl sy’n rhoi gofal a chymorth, a’r rheiny sy’n derbyn gofal a chymorth:

Gwyliwch ar YouTube
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu animeiddiad byr ar yr effaith gadarnhaol y bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei chael ac yn dweud mwy wrthych am beth y maen nhw’n ei wneud a pham.

Gwyliwch ar YouTube
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford AC, yn siarad am y newid diwylliannol yn sgil y ddeddfwriaeth newydd a gwneud y mwyaf o’r cyfle hwn sy’n codi unwaith mewn cenhedlaeth.

Gwyliwch ar YouTube
Adroddiad Co-op Economy 2017

Bob blwyddyn, mae Co-ops UK yn cynhyrchu adroddiad ar weithgarwch economaidd cydweithrediadau yn y DU ar draws amrywiaeth o sectorau. I ddarllen yr adroddiad llawn, dilynwch y ddolen isod neu i gael trosolwg, ewch i’r animeiddiad ar YouTube.

Ewch i'r gwefan
Byrddau partneriaethau rhanbarthol

I gael mwy o wybodaeth am Fyrddau Partneriaethau Rhanbarthol, dilynwch y ddolen hon i wefan y Cyngor Gofal:

Ewch i'r gwefan
Templed Gweithgaredd 1

Gall fod yn ddefnyddiol i chi feddwl am sut mae’r gwasanaethau y mae eich grŵp yn eu rhedeg, neu y byddai’n hoffi eu rhedeg, yn cysylltu’n dda gyda’r diffiniadau lles.

Lawrlwytho

Strategaeth

Co-operative Assistance Network - Offeryn Cynllunio Busnes

Bydd y canllaw hwn, a gynhyrchwyd gan y Co-operative Assistance Network, yn eich helpu chi gynllunio eich busnes cymdeithasol, gan gynnwys eich helpu chi â’ch datganiad cenhadaeth a rhestr wirio dichonoldeb.

Lawrlwytho
Gweledigaeth, Cenhadaeth, Nodau

Bydd y wefan hon yn eich helpu chi i ddeall eich gweledigaeth, eich cenhadaeth a’ch nodau. Gall roi canllaw cam wrth gam i chi ar greu eich gweledigaeth, eich cenhadaeth a’ch nodau.

Ewch i'r wefan
Gweledigaeth, Cenhadaeth, Gwerthoedd

Gall y wefan hon hefyd ddarparu help i lunio eich cenhadaeth, eich gweledigaeth a’ch gwerthoedd. Mae taflenni gwaith y gallwch eu lawrlwytho a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Ewch i'r wefan

Strwythurau Cyfreithiol

Canllaw i Strwythurau Cyfreithiol Gwirfoddol a Chymunedol

Cynhyrchwyd y canllaw hwn yn bennaf ar gyfer pobl sy’n ystyried sefydlu grŵp gwirfoddol neu gymunedol newydd, ac mae’n amlinellu rhai o’r ystyriaethau a’r camau allweddol sydd angen eu cymryd.

Lawrlwytho
Cymharu strwythurau cwmnïau gwahanol

Rydym wedi llunio dogfen sy'n rhestru'r hyn sy'n gadarnhaol ac yn negyddol am bob strwythur (Cwmni Cyf drwy warant, C.I.C, C.I.O, cymdeithasau buddiannau Cydweithredol a Chymunedol a chwmnïau Elusennol). Rydym hefyd wedi rhestru'r ffioedd cofrestru cysylltiedig.

Lawrlwytho
Strwythurau Cyfreithiol

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi llunio canllaw ar yr amrywiaeth o strwythurau cyfreithiol sydd ar gael i Fusnesau Cymdeithasol.

Ewch i'r gwefan
Simply Legal – Ffurflenni cyfreithiol ar gyfer mentrau cymunedol

Mae Co-ops Uk wedi cynhyrchu canllaw ar ffurflenni cyfreithiol a mathau o sefydliadau ar gyfer mentrau cymunedol:

Lawrlwytho
Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)

Mae'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn gorff y gall cwmni gofrestru ag ef. Caiff cymdeithasau buddiannau Cydweithredol a chymunedol eu rheoleiddio gan yr FCA.

Ewch i'r gwefan
Tŷ' Cwmnïau

Mae Tŷ'r Cwmnïau yn ymgorffori ac yn diddymu cwmnïau cyfyngedig, yn cofrestru'r wybodaeth y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r cwmnïau ei darparu, ac yn sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael i'r cyhoedd.

Ewch i'r gwefan
Y comisiwn elusennau

Rydym wedi llunio rhestr o'r 13 o ddibenion elusennol sydd wedi'u rhestru gyda'r Comisiwn Elusennau

Lawrlwytho
Rhestr o'r dibenion Elusennol

Rydym wedi llunio rhestr o'r 13 o ddibenion elusennol sydd wedi'u rhestru gyda'r Comisiwn Elusennau

Lawrlwytho
The Hive – Adnodd Dewis Strwythur

Mae Co-ops UK wedi creu adnodd 'Dewis strwythur' er mwyn eich helpu i ddewis y strwythur gorau ar gyfer eich sefydliad.

Ewch i'r gwefan
Dod o hyd i Gyllid - Busnes Cymru

Bydd angen i bob busnes ystyried dod o hyd i gyllid i'w cefnogi. Mae Busnes Cymru wedi casglu gwybodaeth am yr amrwyiaeth o opsiynau sydd ar gael.

Ewch i'r gwefan

llywodraethu

Llywodraeth Cydweithredol Da - Co-ops UK

Mae panel sy'n ystyried arfer gorau ar gyfer 'llywodraethu da' i fusnesau a gaiff eu rhedeg yn gydweithredol, wedi llunio'r olwyn llywodraethu. Mae'n disgrifio prif feysydd llywodraethu a ddylai fod ar waith o fewn busnes cyd-weithredol ffyniannus. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Co-ops UK.

Ewch i'r wefan
Dyletswyddau Cyfarwyddwyr Cydweithredol

I gael rhagor o wybodaeth am ddyletswyddau cyfarwyddwyr Cydweithredol, ewch i wefan Co-ops UK.

Ewch i'r wefan
Co-ops UK - Canllawiau manwl ar rolau'r Bwrdd

Mae'r ysgrifennydd, bwrdd y cyfarwyddwyr a'i gadeirydd yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gynnal unrhyw fusnes yn llwyddiannus, ac maent yn arbennig o bwysig mewn cwmni cydweithredol. Mae Co-ops UK wedi ysgrifennu canllawiau manwl sy'n nodi gofynion statudol a gofynion busnes cadeiryddion a chyfarwyddwyr cwmnïau cydweithredol.

Ewch i'r wefan
Co-operantics – Cynnal cyfarfodydd effeithiol

Mae cynnal cyfarfodydd effeithiol yn elfen allweddol o redeg cwmni cydweithredol. Mae Co-operantics wedi datblygu nifer o ganllawiau ar redeg cyfarfodydd cydweithredol effeithiol.

Ewch i'r wefan
Rhestr wirio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM)

Gan ddibynnu ar eich cyfansoddiad, gallech gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fel rhan o'ch prosesau llywodraethu. Rydym wedi dod o hyd i restr wirio ddefnyddiol i'ch helpu i'ch arwain drwy'r broses hon. Bydd y rhestr wirio hon hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol y gallech eu cynnal.

Ewch i'r wefan