Eisoes wedi dechrau arni?

Cydweithredu i Ofalu ydym ni

Rydym ni’n helpu darparwyr gofal a chymorth, a phobl sy’n derbyn gofal a chymorth, i ddod at ei gilydd i gynllunio sut caiff gwasanaethau eu rhedeg.

Hero

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Gallwn eich cynorthwyo chi i rannu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch syniadau i wella’n uniongyrchol sut caiff gwasanaethau eu diffinio, eu dylunio a’u cyflwyno - ac rydym ni’n gwneud hyn trwy gydweithio.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a lles i gael mwy o ddweud yn y ffordd y cânt eu rhedeg a beth y maen nhw’n eu cynnig. Mae eisiau i fwy o gydweithrediadau a mentrau cymdeithasol gyflwyno’r gwasanaethau hyn.

Caiff Cydweithredu i Ofalu ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Rydym ni’n darparu help i bobl sydd eisiau sefydlu neu redeg gwasanaethau gofal a lles mewn ffordd fwy cydweithrediadol a chydweithredol. Credwn fod gwasanaethau’n well pan fo’r bobl sydd angen gofal a chymorth, a’r bobl sy’n darparu cymorth, yn gweithio’n agos â’i gilydd.

Mae cydweithrediaeth yn sefydliad neu’n fusnes y mae ei aelodau yn ei redeg ac yn berchen arno, ar y cyd.

Ein gwaith â chymunedau

Os oes gennych chi syniad ynghylch sut y gellid rhedeg gwasanaethau gofal a lles, gallwn eich helpu chi a’ch cymuned i ddatblygu eich syniadau i fod yn wasanaeth llwyddiannus. Rydym ni hefyd yn gweithio gyda sefydliadau sydd eisoes yn cyflwyno gwasanaethau i gynnwys y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau hynny yn y ffordd y cânt eu rhedeg.

Byddwn yn eich helpu chi i:

  • Ddod â phobl at ei gilydd i drafod syniadau a meddwl am ffyrdd i gydweithio.
  • Meddwl am sut i reoli’r gwasanaeth er mwyn i bawb gael dweud eu dweud ynghylch sut y caiff ei redeg.
  • Datblygu’r syniad a phrofi a fydd yn gweithio’n ymarferol.
  • Darparu hyfforddiant ar bob agwedd ar redeg gwasanaeth cydweithredol.
  • Eich cynorthwyo chi gyda holl agweddau cyfreithiol ar sefydlu’r gwasanaeth.

Ein gwaith â phartneriaid

Rydym ni’n gweithio ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd, cymdeithasau tai, elusennau a sefydliadau gwirfoddol, i’w helpu nhw i gynnwys pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, yn y ffordd y cânt eu rhedeg. Rydym ni hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid i amlygu cydweithrediadau a mentrau cymdeithasol a all gyflwyno gwasanaethau, fel y nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rydym ni’n gweithio gyda darparwyr gwasanaeth i amlygu cyfleoedd gwasanaeth cydweithredol, ac annog partneriaethau newydd er mwyn datblygu a chryfhau eu gwasanaethau.

Byddwn yn:

  • Helpu i ail-ddylunio gwasanaethau presennol i fod yn fwy cydweithredol fel bod gan bobl lais cryd a rheolaeth dros eu gwasanaethau.
  • Darparu arweiniad ar gynllunio busnes, strwythurau cyfreithiol a llywodraethu.
  • Cynorthwyo partneriaid sydd eisiau comisiynu gwasanaethau a chydweithrediadau

Ein pecyn cymorth ar-lein

Rydym ni wedi dylunio a llunio pecyn cymorth ar-lein i helpu’r rheiny sydd â diddordeb mewn sefydlu gwasanaeth gofal a lles cydweithredol. Efallai eich bod chi eisoes yn rhedeg gwasanaeth yn eich cymuned a hoffech ei wneud yn fwy cydweithredol neu efallai bod gennych chi syniad ar gyfer gwasanaeth newydd; ni waeth ar ba gam ydych chi, gall ein pecyn cymorth eich helpu chi.

Rydym ni wedi trefnu popeth mewn camau, er mwyn i chi allu gweithio tuag at eich nod yn eich amser eich hun. Ar ôl i chi gwblhau eich taith gydweithredol, gallwn ddarparu cymorth ychwanegol, os oes angen.

About
Team member

Donna Coyle,Rheolwr Prosiect

Team member

Gareth Rogers,Cynghorydd Datblygu Gogledd Cymru

Team member

Gemma Murphy,Gweinyddwr Prosiect

Team member

Joanne Bartlett,Cynghorydd Datblygu De Cymru